نمونه قرارداد فروش و نصب درب اتوماتیک

50%

نمونه قرارداد فروش و نصب درب اتوماتیکautomationgate contract sample


5,000 تومان

تخفیف : 5,000 تومان

آخرین بروزرسانی : ۱۷ تیر, ۱۴۰۲

نقد و بررسی : نمونه قرارداد فروش و نصب درب اتوماتیک

ﻗﺮارداد ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا اﻫﻤﯿﺖ دارد؟

ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۱۸۳ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ، ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻦ ﮐﻪ: «ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ امری نمایند و مورد قبول آنها ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.»

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد «رﺳﻤﯽ»، ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻌﻬﺪاﺗﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، در ﺻﻮرت ﻗﺼﻮر ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد، ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﻠﺰم ﮐﺮدن ﻃﺮف ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺗﻌﻬﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد، ﺗﻤﺎم ﻫﺎی ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻀﺎﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﺧﺘﻼف، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻟﺤﺎظ شده باشد.

بنابرین امروزه یک کسب و کار حرفه ای به منظور پیشرفت و جلوگیری از افتادن در گودالی از مشکلات نیازمند عقد قرارداد با مشتریان خود می باشد تا گوی سبقت را از رقبای خود بگیرد. دز تهیه و تنظیم قرارداد فروش و نصب درب اتوماتیک توجه به چند نکته بسیار مهم می باشد که تمام آن ها در فایل ارائه شده قرار داده شده است.

ضمنآ توجه داشته باشید ضمیمه کردن فاکتور فروش و رسید تحویل پروژه با قید شماره فاکتور در قرارداد میتواند روند کاری شما را بیش از پیش منظم کند.


توجه داشته باشید پس از افزودن این قرارداد به سبد خرید و اقدام به پرداخت، در صورتی که به صورت آنلاین خرید خود را نهایی کنید بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در حساب کاربری خود و یا ایمیل وارد شده در هنگام خرید در دسترس خواهد بود و در صورتی که خرید خود را از طریق جساب بانکی و کارت به کارت انجام دهید خواهش‌مندیم تا زمان تایید شدن مبلغ و فعال سازی لینک در حساب خود منتظر بمانید.

در صورت برخورد مشکل با دانلود فایل با شماره های فروشگاه تماس حاصل بفرمایید تا در کمترین زمان فایل خریداری شده توسط شما از طریق راه‌های پیشنهادی شما ارسال شود.

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

اولین نفری باشید که نظر می دهید برای “نمونه قرارداد فروش و نصب درب اتوماتیک”

Got something to discuss?